Ka. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Dr. Sapri, S.Ag, MA

NIP : 19701231 199803 1 023

Email : sapri@uinsu.ac.id

No. Hp : 0813-9201-9150

Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Dr. Zaini Dahlan, M.Pd.I

NIP : 19890510 201801 1 002

Email : zainidahlan@uinsu.ac.id

No. Hp : 0823-6163-7001

Staf SIA

Nurdiana Siregar, M.Pd

NIP : 19890228 201903 2 013

Email : nurdianasiregar@uinsu.ac.id

No. Hp : 0812-6550-9984

Staf E-Learning dan Jurnal Nizhamiyah

Henni Endayani, M.Pd

NIP : 19940215 201903 2 024

Email : henniendayani@uinsu.ac.id

No. Hp : 0852-0709-6015

Staf SIA

Lailatun Nur Kamalia Siregar, M.Pd

NIB : 1100000098

Email : lailatunnurkamaliah@uinsu.ac.id

No. Hp : 0852-6286-3031

Staf Administrasi

Safran, M.Pd.I

NIP : 19870906 201903 1012

Email : safran@uinsu.ac.id

No. Hp : 0813-9741-4145

Staf Administrasi dan Website

Risanni Ritonga, M.Pd

Email : risannirit@gmail.com

No. Hp : 0813-7720-3009